Užitečné informace

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád slouží k řešení vztahů mezi prodávajícím, internetovým obchodem www.eurolamp.cz, a zákazníkem, v případě, že na zboží zakoupeném v tomto obchodě se projeví jakékoli vady. Společně s Obchodními podmínkami určuje podmínky prodeje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího (EUROLAMP s.r.o.) a kupujícího (zákazník).

Reklamace prosím zadávejte přes reklamační formulář.
Reklamované zboží zasílejte doporučeně a pojištěné na adresu:

EUROLAMP s.r.o.
Topolová 1418
684 01 Slavkov u Brna

Informace o odstoupení od objednávky – storno jsou uvedeny v Obchodních podmínkách.

Informace o provozovateli internetového obchodu www.eurolamp.cz získáte v kontaktech.

 

Obecné podmínky

 1. Na zboží prodávané spotřebitelům se vztahuje záruční doba minimálně 2 roky. Pokud se na nějaké zboží vztahuje delší záruční doba, musí být uvedena v záručním listu, který je dodán spolu se zbožím.
 2. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pro koncové zákazníky - spotřebitele, nikoliv pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli. Kupujícím, kteří nejsou spotřebiteli, stanovuje záruční dobu konkrétní dovozce zboží do ČR.
 3. Pokud zákazník zjistí vadu na dodaném zboží nebo jeho neúplnost (případně nesprávný typ, barvu, počet kusů,…) sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu pracovníkům internetového obchodu eurolamp.cz, kdy tak učiní ve vlastním zájmu řádného vyřízení reklamace.
 4. Kupující, který není spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Podepsáním přepravního listu kupující souhlasí s jeho převzetím a stvrzuje, že dorazilo nepoškozené vinou dopravy. U přepravy poštou je nutno nahlásit poškození zásilky do 24h od doručení. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.
 5. Uvedené v odst. 3 se doporučuje provést i kupujícímu, který je spotřebitelem. Nedodržení doporučeného postupu při a po převzetí zboží se však nijak nemůže dotknout jeho práv při uplatňování odpovědnosti za vady.
 6. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů). Opotřebování věci způsobené jejím obvyklým užíváním není tedy kryto záruční odpovědností prodávajícího.
 7. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uvedena jiná společnost určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u společnosti určené k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.
 8. V případě, že není reklamované zboží osobně předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené. K přepravě reklamovaného zboží doporučujeme používat pokud možno originální obaly. Zásilka by měla být ve vlastním zájmu kupujícího pojištěna.
 9. O vaší reklamaci rozhodneme ihned, ve složitějších případech do 3 dnů. Do této lhůty se nezapočítává nutná doba pro odborné posouzení reklamované vady, nejpozději bude reklamace vyřízena včetně odstranění vady do 30 dnů. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 10. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 11. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů vynaložených na toto odstoupení. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny prodávajícím.

Postup reklamace

Při uplatňování reklamace dodržujte následující postup:

 1. Ujistěte se, že v balení produktu není na záručním listě uvedeno servisní středisko tohoto produktu. Pokud je servisní středisko uvedeno, obraťte, prosím, se na něj a jeho zaměstnanci Vám poradí, co je nutno udělat pro rychlé a bezproblémové řešení reklamce. Tyto informace se dají taktéž ve většině případů zjistit na internetové stránce daného servisu či výrobce. Pokud servisní středisko není uvedeno, postupujte prosím dle návodu na našem odkazu servisních středisek. Pokud jste zde našli servisní středisko Vašeho výrobku, bez váhání se na něj, prosím, obraťte.
 2. Pokud pro výrobek není uveden autorizovaný servis, provádí se reklamace u nás, potom doporučujeme, pro rychlejší vyřízení reklamace, vyplnit reklamační formulář, kde uvedete typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Případně uveďte popis závady jiným zjistitelným způsobem a tento přiložte k reklamované věci.
 3. Formulář bude automaticky odeslán do našeho servisního centra a jeho kopie do Vaší emailové schránky.
 4. Zašlete zboží na určenou adresu anebo doručte do sídla společnosti. Zboží je vhodné zaslat doporučeně a pojistit jej. Zásilky s dobírkou nebudou přijaty. V zájmu rychlejšímu vyřízení reklamace, prosím, zasílejte reklamované produkty určené servisu přímo na daný servis (adresu vám rádi sdělíme), v případě zaslání na provozovnu prodejce dojde pouze k prodloužení doby vyřízení reklamace z důvodu dodatečné přepravy.
 5. Zboží zasílejte, pokud možno, v originálním obalu anebo v jiném, vyhovujícím, přepravním obalu. Naše firma neručí za případné mechanické poškození při přepravě zboží do autorizovaného servisu nebo do sídla naší firmy. Prosím pozor. I při osobním předání reklamace, je nutné zboží předat včetně odpovídajícího obalu zajišťujícího jeho bezpečný transport.
 6. V případě, že uděláte chybu při vyplňování formuláře, nebo budete chtít údaje doplnit, používejte prosím vždy ke kontaktu s námi email příslušný k Vaší reklamaci (tedy kopii zaslanou automaticky na Váš email). Předmět zprávy prosím neměňte ani nemažte, pomůžete tak našim zaměstnancům k rychlejší identifikaci reklamace, ke které se email vztahuje.
 7. Pokud se závada projeví při prvním použití výrobku, nejpozději však do 3 dnů od prodeje, umožňuje prodávající řešení reklamace výměnou vadného výrobku za bezvadný kus v těchto případech:
  • zboží není viditelně použité a je patrné, že vadu nezpůsobil kupující
  • není ještě vyplněn záruční list
  • reklamace byla předem nahlášena pomocí reklamačního formuláře
  • dané zboží je běžně dostupné u dodavatelů (jinak není výměna možná)
 8. Postup dle bodu 7 nijak nevylučuje možnost spotřebitele uplatnit svá reklamační práva včetně uplatnění rozporu s kupní smlouvou viz obchodní podmínky.
 9. Reklamace vyřizujeme pouze v pracovní dny PO-PÁ. Nevyřizujeme reklamace ani neprovádíme servisní práce v SO-NE. Pouze Vám můžeme přijmout zboží na reklamaci při sobotním otevření naší prodejny. Taktéž Vám nejsme schopni v tento den vystavit dobropis, vrátit peníze ani vyměnit zboží za bezvadné. Děkujeme za pochopení.

Novou možností je sleva z kupní ceny, pokud bude zboží doručeno v poškozeném stavu.

Pokud dojde k vyskytnutí závad v záruční dvouroční lhůtě, bude podle typu vady určeno podstatné či nepodstatné porušení smlouvy. V prvním případě je možné zvolit výměnu poškozeného zboží, požadovat opravu či slevu z kupní cenu a nakonec je možné od smlouvy odstoupit – požadovat vrácení peněz.

Pokud bude problém specifikovaný jako nepodstatné porušení kupní smlouvy, je možná sleva, výměna nebo oprava. Odstoupit od smlouvy lze až v okamžiku, kdy prodávající nesjedná nápravu (nevymění zboží, neopraví jej) do 30 dnů od doby reklamace.

Reklamace musí být vždy umožněna stejnou cestou, jako došlo k doručení zboží – při dodání poštou, musí jít poštou i reklamovat. Pokud je nabízena i reklamace na pobočce či jiných obchodních prostorách včetně servisů, vztahují se na takovou reklamaci totožná pravidla. Při převzetí vadného zboží musí být vystaveno potvrzení o přijetí a do 3 dnů (nikoliv třiceti) musí být zákazník informován o rozhodnutí o reklamaci – tedy jakým způsobem bude odstraněna vada. Na samotné odstranění potom má lhůtu 30 dní. Více na: http://www.mobilmania.cz/clanky/novy-zakonik-zmeni-od-1-ledna-nakupovani-na-internetu/sc-3-a-1325716/default.aspx#utm_medium=selfpromo&utm_source=mobilmania&utm_campaign=copylink

Neoprávněná reklamace zboží

V případě neoprávněné reklamce bude kupujícímu (reklamujícímu), který není spotřebitel, účtován manipulační poplatek 300 Kč. Manipulační poplatek zahrnuje náklady na dopravu mezi servisy, manipulaci a náklady na uskladnění reklamovaného zboží. Neoprávněnost reklamace bude ze strany prodávajícího doložena písemným vyjádřením buď servisního technika, nebo přímo autorizované servisní organizace dané značky. Děkujeme za pochopení. Toto ujednání se nevztahuje na kupujícího, který je spotřebitelem vyjma případů, když by prodávající takovému kupujícímu prokázal jeho zřejmé zneužívání jeho práv v neprospěch prodávajícího, tedy zejména opakované šikanózní evidentně neodůvodněné reklamace.